• Open/Close
  Polski

  Zostań Top Employer

  Zostań Top Employer down arrow

  Przyspieszamy rozwój strategii HR aby wzbogaca? ?wiat pracy

  Top Employers Institute jest ?wiatowym autorytetem w zakresie badania warunków pracy.

  Nasza historia

  Zdob?d? certyfikacj?, stań si? pracodawc? z wyboru

  Chcesz przyci?gn?? i zatrzyma? najlepszych pracowników dzi?ki swoim warunkom pracy. Jeste?my zaanga?owani w rozpoznawanie Top Employers na ca?ym ?wiecie.  Razem zwi?kszamy wp?yw Twoich pracowników na rozwój Twojej organizacji. 

  Zostań Top Employer
  Zdob?d? certyfikacj?, stań si? pracodawc? z wyboru

  Proces certyfikacji

  1. Proces certyfikacji

   Uczestnictwo

   Aby przej?? proces certyfikacji, Twoja organizacja dokona szczegó?owej oceny praktyk HR, wype?niaj?c Kwestionariusz Najlepszych Praktyk HR.

  2. Weryfikacja

   Weryfikacja

   Twoje odpowiedzi zostan? sprawdzone i ocenione, a wyniki porównane z wynikami pozosta?ych organizacji.

  3. Certyfikacja

   Certyfikacja

   Je?li proces przebiegnie pomy?lnie, zostaniesz uznany za certyfikowanego Top Employer, wyró?niaj?cego si? na swoim rynku jako pracodawca z wyboru!

  4. Informacja zwrotna

   Informacja zwrotna

   Po uzyskaniu certyfikatu Twoja organizacja otrzyma informacj? zwrotn? na temat uzyskanych wyników.

  Jak zdoby? certyfikacj?

  Jeste?my dumni, ?e przyznali?my certyfikacj? ponad 1600 organizacjom na ca?ym ?wiecie

  Jeste?my obecni w ró?nych kraje/regiony oraz certyfikujemy firmy w wielu bran?ach - nasze organizacje, które przesz?y proces certyfikacji tworz? ?rodowisko firm zaan

  Jeste?my dumni, ?e przyznali?my certyfikacj? ponad 1600 organizacjom na ca?ym ?wiecie

  Global Top Employers

  Nowo?ci ze ?wiata Top Employers

  Zapoznaj si? ze spostrze?eniami oraz praktykami Top Employers z ca?ego ?wiata przegl?daj?c blogi, raporty, podcasty oraz najlepsze praktyki HR na naszym portalu.

  Komunikuj si?. Ucz si?. Inspiruj. ?wi?tuj.

  Komunikuj si?. Ucz si?. Inspiruj. ?wi?tuj.

  Do??cz do nadchodz?cych konferencji, webinarów i innych globalnych wydarzeń. ?wi?tuj i ucz si? z nami i innymi.

  Nasze wydarzenia
  青榴视频A片在线观看